Uverejnené

Test

Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete ako poskytnúť účinnú prvú pomoc? Otestujte svoje vedomosti!

1 / 8

Aké telefónne číslo voláme pri vážnej dopravnej nehode?

V prípade vážnej dopravnej nehody je často potrebná súčinnosť celého integrovaného záchranného systému = hasičov, záchranárov i policajtov.

Na Slovensku máme národné čísla tiesňového volania:
150 Hasiči
155 Záchranná zdravotná služba
158 Polícia

Jednotné číslo tiesňového volania v Európskej únii
112 Dovoláte sa priamo na záchrannú službu - na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.
Používatelia so zdravotným postihnutím majú prístup k pohotovostným službám prostredníctvom SMS na číslo 112.

2 / 8

Aký je správny pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov pri oživovaní dospelého?

3 / 8

U detí začíname oživovanie:

4 / 8

Aká je frekvencia stláčania hrudníka pri resuscitácii dospelého:

5 / 8

Heimlichov manéver používame pri:

6 / 8

Medzi príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody nepatrí:

7 / 8

Medzi protišokové opatrenia patrí:

8 / 8

Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha:

Vaše skóre je

0%

Uverejnené

Vysvetlenie normy EN388:2016

Základnou normou pre pracovné rukavice je EN388 – mechanické riziká. V novembri 2017 prešla táto norma dlho plánovanou aktualizáciou. Aké sú aktuálne požiadavky normy.

  • Prvé číslo určuje odolnosť proti oderu na stupnici 1-4 (kedy 4 znamená najodolnejšie).
  • Druhé ukazuje odolnosť proti prerezaniu na stupnici 1-5. Pokiaľ na druhej pozícii vidíte číslo x, tak počas testu došlo k otupeniu britvy.
  • Tretia číslica udáva odolnosť proti pretrhnutiu na škále 1-4.
  • Štvrtá pozícia stanovuje odolnosť proti prepichnutiu – 1-4.
  • Nová, piata číslica hovorí, aká je odolnosť rukavice proti prerezaniu pri skúške podľa normy EN ISO 13977. Tento test je povinný pre každú rukavicu, pri ktorej príde k otupeniu britvy. Výsledok sa značí písmenami A-F, kedy F je najvyšší stupeň ochrany proti prerezaniu.
  • Číslica na pozícii číslo 6 po novom udáva odolnosť proti nárazu. Pokiaľ rukavice testom prešli, nájdete na tejto pozícii písmeno P. Pokiaľ šiestu číslicu nenájdete, rukavice testom buď neprešli, alebo neboli relevantné.

Pokiaľ na ktorejkoľvek pozícii nájdete písmeno x, znamená to, že rukavice daným testom neprešli, alebo sa na túto danú rukavicu nevzťahuje.