Štatút registrovaného sociálneho podniku

Od 21.9.2020 sme získali štatút “registrovaný sociálny podnik“. Táto zmena zo sebou prináša aj niektoré nové výhody.

Jedna z najdôležitejších výhod pre našich konkrétnych zákazníkov a to pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky alebo subjekty verejnej správy, ktorí nie sú zároveň zdaniteľnou osobou, je fakturovanie našich produktov a služieb s 10 % sadzbou DPH (v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona o DPH 222/2004 Z.z.).

Ďalšou výhodou byť sociálnym podnikom je zavedenie tzv. “verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom” ( § 10 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. )
V prípade, ak obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ v jednom kalendárnom roku začal alebo realizoval 10 a viac verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), tak je povinný
s účinnosťou od 1.1.2020 minimálne v 6 % týchto obstarávaní použiť tzv. sociálne hľadisko buď v predmete zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Do rozsahu 6 % sa započíta aj verejné obstarávanie, ktoré sa realizuje formou vyhradenej zákazky len pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská, chránené dielne alebo v rámci programov chránených pracovných miest.
(zdroj: www.socialnaekonomika.sk a Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)