EVOMED – ABB30A

Profesionálny ozónový generátor s výkonom 30 000mg/h, príkon 160W, hlučnosť 45dB, vstupné napätie 220-240VAC/50Hz, výstupné napätie 3,5kVmanuálny časovač  0 -120 min  alebo funkcia ON pre nepretržitú prevádzku. Zariadenie sa skladá zo šiestich keramických dosiek a ventilátora.

 

207,50  bez DPH
249,00  s DPH

EAN: N/A SKU 89 Kategória Tag

Popis

Ozonizácia odstraňuje alergény, vírusy, plesne a baktérie, eliminuje nepríjemné pachy ako cigaretový dym alebo čerstvo natreté farby a laky. Kancelárie predstavujú ideálne prostredie na šírenie infekčných chorôb a dezinfekcia ozónom vytvára čisté a zdravé prostredie na prácu. Využite generátor ozónu E30000 v zdravotníckych zariadeniach, kde je najdôležitejším faktorom sterilita.  

Generátor je vybavený šiestimi keramickými platňami generujúce elektrické výboje, pričom dochádza k premene obyčajného kyslíka na ozón. Zariadenie obsahuje manuálny časovač na 120 minút. 

Pri nízkej koncentrácii pre človeka nie je nebezpečný. Počas dezinfekcie s generátorom je však nutné, aby pri jej priebehu neboli v danom priestore prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Po ukončení ozonácie je potrebné priestor na 30 minút vyvetrať. Generátor ozónu je možné používať len v uzavretých priestoroch. 

 

Technické parametre:

Model EVOMED – ABB30A
Napájací kábel Uzemnený, dĺžka 180cm
Vstupné napätie 220-240VAC/50HZ
Výstupné napätie 3,5kV
Max. spotreba energie 160W
Ventilátor JEEK IGE12038B2M 220VAC/50Hz 21W
Hlučnosť < 45dB
Max.  produkcia ozónu 30 g/hodina
časovač Manuálny 0- 120 minút alebo ON – nepretržitá prevádzka
Keramické dosky -rozmery 2 x 3 x keramická doska, rozmery jednej dosky 12,1 x 5,3 cm
Rozmery zariadenia Dĺžka 26.4 cm, šírka 22.2 cm, výška 16.5 cm
Váha zariadenia 4,0 kg

 

 

Jednoduchý návod na použitie:

 

  1. Ošetrovaný priestor uzavrite.
  2. V miestnosti nesmú byť počas prevádzky prítomne osoby, zvieratá ani rastliny.
  3. Umiestnite generátor na vhodné miesto, tak aby nič nebránilo prúdeniu vzduchu do a zo zariadenia. V priestoroch vybavených klimatizáciou alebo vzduchotechnikou, nastavte vnútornú cirkuláciu alebo tieto zariadenia vypnite.
  4. Nastavte časovač na požadovanú dobu prevádzky
  5. Po uplynutí nastaveného času, počkajte ešte 30 minút, potom vstúpte do miestnosti a vyvetrajte.

Orientačný prehľad doby ozónovania pre jednotlivé modely/ objem priestoru:

Užívateľský manuál

OZÓNOVÝ GENERÁTOR – OZON E30000

Úvod
Ozón (O3)  je plynná látka, ktorá sa vyskytuje v prírode a patrí medzi najsilnejšie oxidačné činidlá na planéte. Má široké využitie v rôznych odvetviach, napríklad v medicíne, poľnohospodárstve alebo potravinárskom priemysle. Ozón je mnohokrát účinnejší a šetrnejší ako chlór. Podstatné je, že neexistujú žiadne baktérie, vírusy alebo plesne, ktoré sú odolné voči ozónu, a navyše má dezodoračný účinok –eliminuje široké spektrum pachov (cigaretový dym, biologický, chemický pach a pod.).

 

Účinky ozónu na človeka
Samotný ozón je pre človeka čuchom veľmi ľahko rozpoznateľný, aj keď je koncentrácia ozónu nízka -rozpoznateľný už pri koncentrácií 0,1ppm (častíc na jeden milión). Pri nízkej koncentrácií nie je pre človeka nebezpečný. Pri ozonizácii s vyššou koncentráciou je však nutné, aby v danom priestore neboli prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny. Aj malé množstvo ozónu môže spôsobiť nevoľnosť – v takomto prípade odporúčame presunúť sa na vetrané miesto a piť dostatok tekutín.

 

Ako generátor ozónu funguje  (princíp výroby ozónu)
Ozón vzniká pôsobením elektrických výbojov alebo krátkovlnného ultrafialového žiarenia (napríklad UV-C) na molekuly obyčajného kyslíka (O2), pričom reakcia prebieha v dvoch stupňoch. V prvom dodaná energia rozštiepi dvojatómovú molekulu kyslíka na dva atómy, teda na dva vysoko reaktívne jednoatómové radikály (2O), ktoré sa okamžite spoja s ďalšou molekulou kyslíku za vzniku ozónu:

1.       O2 + hν → 2O,

2.       O2 + O → O3.

Ozón Je nestabilný a reakciou  2O3 → 3O2 sa rozkladá na obyčajný kyslík. Priebeh reakcie sa zrýchľuje so stúpajúcou teplotou a stúpajúcim tlakom.

Predmetné zariadenie je vybavené dvoma keramickými platňami generujúce elektrické výboje, pričom dochádza k premene obyčajného kyslíka na ozón, procesom  popísaným vyššie.

 

Popis výrobku

1. Časovač – otáčať v smere hodinových ručičiek pre nastavenie času prevádzky zariadenia, do 120 minút. Otočením časovača v protismere hodinových ručičiek na pozíciu “ON” sa zapne nepretržitá prevádzka.

2. Indikátor – svieti, ak je zariadenie v prevádzke.

3. Držiak

4. Otvor pre výstup vzduchu

5. Otvor pre vstup vzduchu (zadná strana) – otvor obsahuje odnímateľný vzduchový filter, ktorý je možné vybrať

6. Otvor pre napájací kábel – vybavený poistkou, 10A, 5x20mm

 

Obsah balenia:
1. Generátor ozónu

2.  Napájací kábel

Ako bezpečne používať generátor ozónu
Generátor ozónu je možné používať len v uzavretých priestoroch bez prítomností ľudí, zvierat a rastlín. Po dezinfekcii miestnosť vyvetrajte aspoň na 20 minút. Nikdy nevdychujte ozón priamo zo zariadenia. Vytvárajte iba množstvo ozónu zodpovedajúcej veľkosti miestnosti. Uistite sa, že v blízkosti generátora ozónu sa nenachádzajú žiadne horľavé plyny alebo výbušné materiály Pred manipuláciou s generátorom si pozorne prečítajte časť “návod na obsluhu” a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto sekcii.

Predmety a ostatné vybavenie dezinfikovaného priestoru nevystavujte nadmernej koncentrácii ozónu. Koncentrácia ozónu väčšia, ako je potrebná na dezinfekciu priestoru, môže spôsobiť nevratné poškodenie, koróziu alebo zostarnutie povrchu predmetov a vybavenia.

Návod na obsluhu
1. Ošetrovaný priestor uzavrite.

2. V miestnosti nesmú byť počas prevádzky prítomne osoby, zvieratá ani rastliny.

3. Umiestnite generátor na vhodné miesto, tak aby nič nebránilo prúdeniu vzduchu do a zo zariadenia. V priestoroch vybavených klimatizáciou alebo vzduchotechnikou, nastavte vnútornú cirkuláciu alebo tieto zariadenia vypnite.

4. Nastavte časovač na požadovanú dobu prevádzky

5. Po uplynutí nastaveného času, počkajte ešte 30minút, potom vstúpte do miestnosti a vyvetrajte.

Podmienky a odporúčania
·  Miera koncentrácie, pri ktorej začína dezinfekcia ozónom je 5mg ozónu na m3. Generátor ozónu produkuje 30 gramov ozónu za hodinu (za predpokladu ideálnych podmienok).

·  Zariadenie používajte vždy len vo vertikálnej polohe (držiakom nahor)

·  Ak je zariadenie v prevádzke, nečistite ho vlhkou handričkou.

·  Používajte prístroj len v prostredí pri teplotách od +5°C do +40°C a vlhkosti do 40%.

·  V ošetrovaných priestoroch sa zdržiavajte len minimálne a na nevyhnutný čas (zapnutie/vypnutie zariadenia, vyvetranie miestnosti)

·  Aj malé množstvo ozónu môže spôsobiť nevoľnosť, v takomto prípade odporúčame presunúť sa na čerstvý vzduch a piť dostatočné množstvo tekutín.

 

Všeobecné bezpečnostné upozornenia:
· Nedovoľte, aby osoba s poškodeným čuchom obsluhovala tento generátor.

· Prístroj nie je vodotesný a musí byť používaný iba v uzavretom priestore. Chráňte zariadenie pred vodou a vysokou vlhkosťou. Nedotýkajte sa zariadenia vlhkými alebo mokrými rukami.

· NEOTVÁRAJTE kryt prístroja ani nevykonávajte žiadne opravy. Generátor ozónu pracuje s vysokým napätím, ktoré môže spôsobiť fyzické zranenie.

· Uchovávajte mimo dosahu detí.

· zariadenie odpojte zo zásuvky, ak ho nepoužívate.

·  Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám < -10°C resp. > +50°C  alebo vlhkosti vyššej ako 60%

· Nevystavujte zariadenie veľkému mechanickému zaťaženiu alebo silným vibráciám.

 

Firma Evona Electronic s.r.o. nezodpovedá za škody na osobách alebo majetku spôsobené týmto výrobkom ani za škody, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s týmto produktom používateľom alebo inými osobami. Užívateľ zodpovedá za správnu inštaláciu, prevádzku a uskladnenie tohto výrobku.

Technické parametre

Údržba
Po určitom čase prevádzky, môže dôjsť k zaneseniu keramických platní a ich chladičov prachom, čo môže mať za následok zníženie účinnosti prípadne nefunkčnosť. Odporúčame každé 2 až 3 týždne kontrolovať, či sa na platniach neusadzuje jemný prach alebo mastné zvyšky. Generátor si vyžaduje údržbu aj v prípade, keď v tme platne generátora nevydávajú bledo modré svetlo. Intervaly údržby môžu byť rôzne, v rozpätí jedného týždňa až šiestich mesiacov v závislosti od miery znečistenia vzduchu prachom a jeho vlhkosti. Intenzita generátora a prostredie, v ktorom je používaný má vplyv na životnosť platní. Pri nepretržitom používaní po dobu šesť a viac mesiacov, môže dôjsť k opotrebovaniu platní a následne je nutná ich výmena.

Čistenie platní
Aby generátor ozónu pracoval optimálne, je potrebné po určitom čase skontrolovať čistotu keramických platní. Pravidelná a správna údržba výrazne predĺži životnosť vášho zariadenia. V normálnom režime je počuť charakteristické bzučanie – tento zvuk sa vytvára v dôsledku  vysokonapäťových výbojov na keramických platniach.

V prípade, že generátor ozónu:

  • vydáva vysoké zvukové tóny,
  • vydáva nepríjemný zápach po jeho zapnutí,
  • v priebehu prevádzky dochádza k iskreniu na platniach,
  • niektorá časť platní generátora nevydáva modro – fialové svetlo

ihneď generátor vypnite a kontaktujte výrobcu!

Ako často by sa mala kontrolovať čistota keramických platní?

Za normálnych podmienok (relatívna vlhkosť 30-40%, čistá miestnosť) vykonajte čistenie keramických platní raz za 2 mesiace.

Avšak, čím viac je znečistené ovzdušie, tým častejšie je potrebné kontrolovať čistotu keramických platní. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje čistotu a účinnosť keramických platní je vlhkosť. Vyššia vlhkosť vyžaduje častejšiu kontrolu čistoty platní. Neodporúčame používať prístroj, ak vlhkosť prostredia presahuje 40%!

Pri zvýšenej vlhkosti a znečistení ovzdušia je potrebné platne skontrolovať, prípadne ich vyčistiť každé 2-3 týždne.

 

Ako skontrolovať  či keramické platne fungujú správne?

Keď keramické platne fungujú správne, v tme po celom ich povrchu bude viditeľné modro – fialové svetlo. V dôsledku pôsobenia nečistôt a vlhkosti, účinnosť keramických platní sa môže znížiť a vtedy platne generátora nevydávajú modro – fialové svetlo po celom svojom povrchu. V tom prípade na časti povrchu platní možno spozorovať  čierne škvrny. Je to znamenie, že je potrebné platne vyčistiť.

Obrázok nižšie zobrazuje zanesenú platňu (všimnite si čiernu škvrnu v strede platne):

 

Nasledujúci obrázok zobrazuje rovnakú platňu po vyčistení:

 

Postup čistenia keramických platní

K čisteniu keramických platní použite mäkkú utierku navlhčenú čistiacim prostriedkom na báze alkoholu a postupujte nasledovne.

1. Uistite sa, že zariadenie nie je pod prúdom – nie je pripojené do elektrickej siete.

2. a) Pre model Generátora ozónu s otvorom na keramické platne zo spodnej strany (model N4000): Povoľte skrutky kovového krytu platní zo spodnej strany, zosaďte kryt a vytiahnite keramickú platňu.

b) Pre ostatné modely: Povoľte skrutky kovového krytu prístroja, zosaďte kryt.

3.Očistite keramické platne, prípadne aj pasívne hliníkové chladenie navlhčenou utierkou.

4. Osušte.

5. Nasaďte späť platňu (pre model N4000), kovový kryt a skrutky.

Recyklácia
Elektronické zariadenia nesmú byť vhadzované do domových kontajnerov alebo kontajnerov určených na komunálny odpad. Toto zariadenie likvidujte primerane podľa platných zákonných ustanovení o likvidácii elektronických zariadení.

 

Záruka
Na tento produkt sa vzťahuje 24/12 mesačná záruka. Tá sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného používania a zásahu do zariadenia, nehody, opotrebenie, nedodržanie návodu k obsluhe alebo zmien vykonaných na zariadení treťou osobou.

Riešenie problémov
Ak mate  problém so zariadením, vykonajte nasledovné:

1. Uistite sa, že zariadenie je správne pripojene do elektrickej siete.

2. Skontrolujte, či do zásuvky ide prúd.

3. Skontrolujte keramické dosky, musia byt čisté a nepoškodené. V prípade znečistenia postupujte podľa pokynov uvedených v časti “údržba a čistenie“

4. Poistka je nainštalovaná správne a jej stav je dobrý ( nie je prepálená). Pre výmenu poistky, odstráňte držiak poistky, vyberte starú poistku a nahraďte ju novou (10A, 5mm x 20mm).