Uverejnené

8 hodinový akreditovaný kurz prvej pomoci

Cieľová skupina pre tento kurz:

Pedagógovia materských, základných a stredných škôl, pedagogickí asistenti, vychovávatelia a nepedagogickí pracovníci v školách, profesionálny vodiči, rodičia, nastávajúci rodičia a starí rodičia, animátori a vedúci táborov, zamestnanci.

Obsah kurzu:

Každý kurz je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci, získajú aj zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa stretávajú najčastejšie.
Výber niektorých možností:
Poskytovanie prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch detí v školách a materských školách ale aj dospelých, náhle stavy deti a dospelých, úrazy deti a dospelých v školskom prostredí, obväzové techniky a improvizácia s pomôckami v okolí a použitie lekárničiek. Kurz pre profesionálnych vodičov v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Situácie, ktoré zvládnete do príchodu záchrannej služby, minimalizujte dôsledky úrazu, predchádzajte vážnym rizikám, ktoré môžu priniesť trvalé následky na zdraví a kvalite života.

Miesto konania kurzu:

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. Školenia a kurzy vykonávame štandardne na Západnom Slovensku. O iných možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu:

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu:

8 vyučovacích hodín

Cena kurzu:

Cena kurzu je 25€ bez DPH / osoba, alebo dohodou pri viacčlenných skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie:

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Napíšte nám:

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Uverejnené

33 hodinový akreditovaný kurz prvej pomoci

Cieľová skupina pre tento kurz:

Pedagógovia, vychovávatelia a animátori.
Zdravotnícky pracovníci, ktorí spĺňajú vyhlášku MZ a chcú si zopakovať prvú pomoc.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru, firemný hasiči, jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany, študenti požiarnej ochrany, študenti záchranných služieb, krízoví manažment.

Obsah kurzu:

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri stavoch úrazového pôvodu, pri náhlych stavoch, pri mimoriadnych udalostiach a stavoch, pri alergických reakciách, pri problémoch so zažívaním, otravách a nevoľnostiach, prvá pomoc pri drobných poraneniach, uštipnutiach, uhryznutiach, prvá pomoc v nedostupnom teréne, transport a odsun, na lyžiarskom svahu, špecifiká v nepriaznivom teréne počas zimy, používanie AED pri KPR, obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky, polohovanie a fixácia postihnutého, volanie na tiesňovú linku, pri pôsobení tepla/chladu, pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, transport, polohovanie a fixácia postihnutého..
Používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder).

Miesto konania kurzu:

Naše školiace stredisko sa nachádza v centre mesta Trnava. Kurz vieme zorganizovať a viesť aj priamo u Vás pri dostatočnom množstve účastníkov a zabezpečení vyhovujúcich priestorov. Školenia a kurzy vykonávame štandardne na Západnom Slovensku. O iných možnostiach sa informujte telefonicky.

Počet účastníkov kurzu:

Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Trvanie kurzu:

33 vyučovacích hodín (3 dni)

Cena kurzu:

Cena kurzu je 109€ bez DPH / osoba, alebo dohodou pri viacčlenných skupinách. Poplatok musí byť uhradený pred začatím kurzu.

Potvrdenie:

Každý účastník kurzu, po jeho absolvovaní a úspešnom zložení skúšok, obdrží „Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci“ podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

V cene kurzu vykonávaného v našom školiacom stredisku je občerstvenie. Každý účastník kurzu obdrží osobnú lekárničku na opasok.

Napíšte nám:

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.