Uverejnené Vložiť komentár

Neodkladná podpora životných funkcií.

Akreditovaný program SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY

 • v trvaní 8 hodín
 • preškolenie v trvaní 4 hodiny

Od 1.1.2020 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá okrem iného ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti minimálne dvakrát ročne vykonať školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov.

8 kreditov prislúcha za absolvovanie študijného programu v dĺžke trvania 8 hodín.
4 kredity prislúchajú za absolvovanie študijného programu preškolenia v dĺžke trvania 4 hodiny.
Počet kreditov sa vzťahuje na každý modul.

Modul 1: ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ A POUŽITIE EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA (podľa § 27 odstavec 1 a odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z.)

Modul 2: ROZŠÍRENÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ PRI SPOLUPRÁCI LEKÁRA a ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (podľa § 27 odstavec 1 a odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z.), PRI ŠPECIFICKÝCH SITUÁCIÁCH RESUSCITÁCIE + FARMAKOTERAPIA

Cieľová skupina

Modul 1: Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 27 odstavec 1 zákona 578/2004 Z.z. (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár)
a podľa § 27 odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z. Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

Modul 2: spolupráca Lekár + Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 27 odstavec 1 zákona 578/2004 Z.z. (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár)
a podľa § 27 odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z. Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

Hlavné témy teoretických vedomostí a praktických zručností

Teoretické zručnosti

 1. základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 2. náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia,
 3. základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (Quintet prvej hodiny a iné),
 4. hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS,
 5. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus),
 6. B LS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých,
 7. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí,
 8. postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále),
 9. použitie automatickej externej defibrilácie,
 10. špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz,
 11. použitie defibrilácie (štandardnej),
 12. BLS a akútny koronárny syndróm,
 13. BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy,
 14. BLS a ťažký úraz – dopravné nehody,
 15. šok, krvácanie,
 16. hypotermia, hypertermia,
 17. popáleniny, poleptania,
 18. bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.

Praktické zručnosti

 1. hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie,
 2. KPR dospelých a detí,
 3. KPR a defibrilácia (externá defibrilácia),
 4. KPR novorodencov, pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení,
 5. polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny),
 6. uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom,
 7. zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
 8. riešenie modelových resuscitačných situácií,
 9. farmakoterapia v rámci KPR – len lekári
 10. manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku.

8 hodinový program cena 47,-€ bez DPH
-pri skupine nad 10 osôb je cena 45,-€ bez DPH
4 hodinový program preškolenie cena 34,-€ bez DPH
-pri skupine nad 10 osôb je cena 32,-€ bez DPH

DPH pre fyzické osoby nepodnikateľov je 10%
DPH pre firmy a organizácie je 20%

Prihláška

V prípade záujmu o absolvovanie študijného programu je potrebné vyplniť prihlášku ktorú nájdete tu. Vyplnenú prihlášku prosím zaslať na mail kurzy@prvapomoc.online

Napíšte nám

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Prosím pozor pri objednávaní.
Študijný program vykonávame bežne na Západnom Slovensku.
Pre iné regióny nás prosím kontaktujte.