Neodkladná podpora životných funkcií v trvaní 4 hodín

Neodkladná podpora životných funkcií v trvaní 4 hodín

39,00 € bez DPH

DPH pre fyzické osoby nepodnikateľov je 10%
DPH pre firmy a organizácie je 20%

Akreditovaný program SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY

4 kredity prislúchajú za absolvovanie študijného programu preškolenia v dĺžke trvania 4 hodiny.

Od 1.1.2020 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá okrem iného ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti minimálne dvakrát ročne vykonať školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov.

Modul 1: ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ A POUŽITIE EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA (podľa § 27 odstavec 1 a odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z.)

Modul 2: ROZŠÍRENÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ PRI SPOLUPRÁCI LEKÁRA a ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (podľa § 27 odstavec 1 a odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z.), PRI ŠPECIFICKÝCH SITUÁCIÁCH RESUSCITÁCIE + FARMAKOTERAPIA

Cieľová skupina

Modul 1: Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 27 odstavec 1 zákona 578/2004 Z.z. (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár)
a podľa § 27 odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z. Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

Modul 2: spolupráca Lekár + Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 27 odstavec 1 zákona 578/2004 Z.z. (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár)
a podľa § 27 odstavec 2 zákona 578/2004 Z.z. Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

Hlavné témy teoretických vedomostí a praktických zručností

Teoretické zručnosti

 1. základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 2. náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia,
 3. základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (Quintet prvej hodiny a iné),
 4. hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS,
 5. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus),
 6. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých,
 7. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí,
 8. postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále),
 9. použitie automatickej externej defibrilácie,
 10. špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz,
 11. použitie defibrilácie (štandardnej),
 12. BLS a akútny koronárny syndróm,
 13. BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy,
 14. BLS a ťažký úraz – dopravné nehody,
 15. šok, krvácanie,
 16. hypotermia, hypertermia,
 17. popáleniny, poleptania,
 18. bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.

Praktické zručnosti

 1. hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie,
 2. KPR dospelých a detí,
 3. KPR a defibrilácia (externá defibrilácia),
 4. KPR novorodencov, pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení,
 5. polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny),
 6. uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom,
 7. zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
 8. riešenie modelových resuscitačných situácií,
 9. farmakoterapia v rámci KPR – len lekári
 10. manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o kurzoch, kontaktujte nás:

+421 908 272 827
+421 915 444 271
helpo@helpo.sk

Záväzná prihláška

Ak nemáte titul PRED menom, napíšte BEZ
Ak nemáte titul ZA menom, napíšte BEZ
Doplňte svoju komoru (V prípade, ak nie ste evidovaný v žiadnej komore, napíšte "BEZ" a číslo zadajte "0")
IČO (ak nemáte IČO, zadajte dátum narodenia)
Zamestnávateľ (Ak si neprajete vystaviť daňový doklad na Vášho zamestnávateľa, zadajte Vaše meno a priezvisko)
Zadajte prosím dohodnutý dátum a miesto konania školenia. Ak ešte nemáte dohodnutý termín, prosím napíšte "Nemám"
Vyplnením tejto "záväznej prihlášky" a poskytnutím svojich údajov, dáva každá osoba uvedená v tejto prihláške súhlas pre prevádzkovateľa:
Názov: Helpo. s.r.o.
Adresa: Nitrianska 1837/5, Piešťany
IČO: 53123816
Štatutárny zástupca: Martin Kostrubanič
na spracúvanie osobných údajov uvedených v tejto "záväznej prihláške" na účely:
- Evidencia, archivácia potrebných elektronických, písomných a fotografických podkladov k vykonaniu kurzu/školenia/študijného programu
- vyhotovenie potvrdenia o absolvovaní kurzu/školenia/študijného programu

Súhlas na spracúvanie všetkých osobných údajov poskytnutých, pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie platnosti potvrdenia o absolvovaní a doby zákonnej archivácie.
DÁTUM ZAČIATKU SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV je dátum zaslania údajov v tejto prihláške.
Čestne vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o mojich právach pri spracovaní osobných údajov,
ktoré v nariadení EPaR EÚ č. 2016/679 v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22
Prehlásenie dotknutej osoby:
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas , a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu
helpo@helpo.sk
Práva dotknutej osoby - sú zverejnené na webovej stránke www.helpo.sk
Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.